The Fédération Internationale Willems® offers three training courses, depending on your situation and your experience:


> Your activity has an educational and/or teaching aspect: you can consider taking the training leading to "Certificat d'Initiation Musicale Willems®;


> The "Diplôme Pédagogique d'Education Musicale Willems® is for musicians and instrumentalists involved in music schools
or conservatories
            

  Barcelona 2018/2019 (CAT) : Diploma 1Diploma 2

  Barcelona 2018/2019 (ESP) : Diploma 1Diploma 2

  Madrid 2018/2019 : Diploma 1Diploma 2 / Diploma 3

  Full d'inscripció / Formulario de inscripción

  Pla de formacióReglament intern / Reglament Pedagogia Pràctica - Vídeos

  Plan de formación / Reglamento interno / Reglamento Pedagogía Práctica - Vídeos


> The "Diplôme Professionnel Didactique" is offered for experienced Willems Diploma holders wishing to invest in the training of teachers.

Calendari internacional de formació

Vous pouvez télécharger les informations, programmes et formulaires d'inscription
en cliquant sur le pays concerné :

You can download information, programs and registration forms by clicking on the concerned country :

 FRANCE : Sensitization TrainingDiploma D1 / Diploma D2 / Diploma D3 / Certificate C1

 MADRID-ESP : Diploma 1 / Diploma 2 / Diploma 3

 BARCELONA (Spanish)-ESP : Diploma 1 / Diploma 2

 BARCELONA (Catalan)-ESP : Diploma 1 / Diploma 2

///

 REGISTRATION FORM : FR / CAT / ESP


Calendrier international 2018-2019 / Calendar international : Google agenda / PDF

Calendriers pour chaque pays Calendars for each country :  BARCELONAITALY  /  FRANCE  / MADRID / SLOVENIA

Certificat d'iniciació musical Willems®

 

La vostra activitat té algun aspecte educatiu i us agradaria integrar-hi més música o (i) us agrada la música però teniu poca formació musical personal i us interessa la pedagogia : podeu considerar seguir la formació per assolir el Certificat d'iniciació musical Willems® :


La formació es desenvolupa en tres anys amb, cada any :

 • et caps de setmana ;

 • un curset intensiu.


Condicions d'admissió :

L'accés a aquestes formacions es fa sense cap examen previ.
Els controls i consells orientatius es fan a l'acabar el primer any


Contingut musical i pedagògic :


La musicalitat :

 • el funcionament humà en tots els aspectes musicals (impregnació, improvisació, memòria) de la vivència del cos, de la veu, de la sensibilitat, cap a la vida mental;

 • el desenvolupament auditiu (qualitats del so, moviments sonors, intervals, acords de 3 i 4 sons i l'espai intratonal);

 • el sentit rítmic i mètric, polirítmia, quadratura, moviment corporal i improvisació rítmica;

 • la cultura vocal, el cant, l'adquisició d'un repertori de cançons, el sentit melòdic, la improvisació lliure, modal, tonal;

 • la vivència de les simultaneïtats, el sentit tonal, l'harmonia primitva, les funcions principals, la improvisació sobre cadències;

 • el solfeig elemental: lectura relativa i absoluta (claus), dictats rítmics i melòdics senzills (diatònics i cromàtics)

 • la composició melòdica i la invenció d'una segona veu;

 • l'escolta musical i l'obertura a la lectura de partitures d'orquestra.


La pedagogia general i musical :


Curs de psicopedagogia, classes pràctiques (en directe i en vídeo), progressió pedagògica de la iniciació musical (tres graus), aprofondiment de cinc temes pedagògics directament relacionats amb la pràctica.

Un seguiment, controls, exàmens...?

Aquesta qüestió és i serà sempre delicada. Com cal fer un seguiment, controlar, examinar uns participants adults, que vénen buscant de bon grat i per raons de vegades molt diverses, una obertura, un enriquiment... i no pas proves a superar(!)?

Una formació com aquesta no pot ser escolar. El grau d'assimilació depèn del nivell de motivació, de la receptivitat i de la voluntat de cadascú.

Durant la formació proposem diferents tipus de controls (orals o escrits, col·lectius o individuals, treballs per fer a casa...), de manera opcional.

El Certificat o el Diploma final són facultatius.

 

Diploma pedagògic d'educació musical Willems®

 

Sou músics o músiques, practiqueu un instrument, o (i) ja teniu una certa formació musical i la pedagogia us interessa : podeu considerar seguir la formació per assolir el Diploma pedagògic d'educació musicalWillems®


La formació es desenvolupa en tres anys amb, cada any :

 • set caps de setmana ;

 • un curset intensiu ;

 • un seguiment individual si cal.


Condicions d'admissió :

L'accés a aquestes formacions es fa sense cap examen previ.
Els controls i consells orientatius es fan a l'acabar el primer any.


Contingut musical i pedagògic :


La musicalitat :

 • el funcionament humà en tots els aspectes musicals (impregnació, improvisació, memòria) de la vivència del cos, la veu, la sensibilitat, i la vida mental);

 • el desenvolupament auditiu complet (qualitats del so, moviments sonors, intervals, acords de 3 i 4 sons, agregats i espai intratonal);

 • el sentit rítmic, mètric (tots els compassos de temps iguals o desiguals), polirítmia i polimetria, moviment corporal i improvisació rítmica i harmonització de ritmes;

 • la cultura vocal, el cant, l'adquisició d'un repertori de cançons, el sentit melòdic obert sobre la modalitat, la improvisació lliure, modal, tonal, ornaments, audició absoluta de les 24 tonalitats, transport, cromatisme i modulació, invenció melòdica escrita, direcció coral;

 • l'harmonia pràctica vocal i instrumental (piano o guitarra) a 2,3 o 4 veus, l'harmonització a vista d'escales, cançons i melodies, cadències harmòniques, improvisació harmònica i invencions escrites;

 • solfeig i dictats rítmics, melòdics i harmònics progressius;

 • l'escolta musical i la lectura de partitures d'orquestra seguint l'evolució del llenguatge musical.


La pedagogia general i musical :


Curs de psicopedagogia, diferents mètodes del segle XX, lliçons pràctiques Willems (en directe i en vídeo), progressió pedagògica de la iniciació musical (tres graus) al solfeig vivent i als inicis instrumentals, domini dels 14 temes pedagògics relacionats amb aquesta matèria, de manera pràctia o fonamental.

Un seguiment, controls, exàmens...?

Aquesta qüestió és i serà sempre delicada. Com cal fer un seguiment, controlar, examinar uns participants adults, que vénen buscant de bon grat i per raons de vegades molt diverses, una obertura, un enriquiment... i no pas proves a superar(!)?

Una formació com aquesta no pot ser escolar. El grau d'assimilació depèn del nivell de motivació, de la receptivitat i de la voluntat de cadascú.

Durant la formació proposem diferents tipus de controls (orals o escrits, col·lectius o individuals, treballs per fer a casa...), de manera opcional.

El Certificat o el Diploma final són facultatius.

 

Diploma Professional Didàctic


A propòsit del diploma pedagògic d'educació musical Willems® : condicions d'admissió i sortides

Vista la multiplicitat de contextos socials en els quals és present actualment l'educació musical i instrumental l'accés a la formació és lliure i, per tant, no hi ha cap examen d'admissió. Hi podem trobar participants que poden ser educadors, reeducadors, estudiants de música o de musicologia, psicomotricistes o professors d'educació musical i instrumental a les Escoles de música o Conservatoris, que s'estimen la música i que desitgen formar-se o perfeccionar-se i dedicar-se en jornada completa o a temps parcial, a una activitat que consisteix a revelar el llenguatge musical als infants (des dels més petits), als adolescents i als adults.

Al començar, les seves motivacions i el seu ideal tenen prioritat davant del seu bagatge tècnic. Al final del curset introductori, els participants han de decidir si la formació que ve després i que dura tres anys és la que més els convé. Les exigències musicals i pedagògiques es van intensificant en el cicle que comprèn unes 350 hores.

Aquest cicle ve puntuat per dos controls a l'acabar el primer i el segon any i per els exàmens finals. Cada curs escolar comprèn set caps de setmana intensius + cursets o Congressos internacionals WILLEMS.

Es van porposant deures precisos i progressius per tal que els participants es vagin perfeccionant vocalment, rítmicament, melòdicament, harmònicament i pedagògicament.

En cas que un candidat no arribi al nivell necessari per acabar el diploma Willems®, donades les exigències tècniques d'aquest, se li proposa presentar-se a les proves del Certificat d'iniciació musical Willems, que té un programa de musicalitat escrita i oral més accessible (pel que fa a les proves auditives, els dictats musicals i l'harmonia escrita i pràctica). Aquest Certificat representa doncs una etapa preparatòria a la consecució del Diploma professional.

El "Diploma pedagògic d'educació musical Willems®" ofereix nombroses perspectives, segons les capacitats i els gustos de cadascú, en tots els camps d'activitats musicals i per a totes les edats, des de l'escola bressol, l'escola d'educació infantil, l'escola primària, diverses associacions, casals de cultura i escoles de música privades i públiques. Per als Conservatoris, el "Diploma Willems" - sovint molt apreciat i demanat pels directors - és generalment un element complementari a d'altres Certificats o altres títols canviants.